Barış için Özgürlükçü Demokrasi

 Barış için Özgürlükçü Demokrasi

 

 • Kamuoyunda ‘Barış Süreci’ olarak bilinen görüşmeler Kürt sorununun çözümünün askeri yöntemlerle değil siyasi  yöntemlerle sağlanabileceğinin anlaşılması açısından önemli bir adımdır.

 

 • Sürecin kalıcı barış ve tüm Türkiye için özgürlükçü bir demokrasi sağlayacak şekilde sonlandırılması için yeni anayasa hazırlama süreci de bir fırsattır.

 

 • Türkiye’de yaşayan Kürtlerin kendilerini tam anlamıyla eşit yurttaş olarak hissetmelerini sağlayacak birçok adım bulunmaktadır. Tüm aktörler demokratik bir anayasal uzlaşı sağlanması için çalışmalıdır. Özgürlükçü, çoğulcu ve eşit yurttaşlık temelli yeni bir anlayış sadece Kürt sorununun değil Türkiye’nin genel demokrasi sorununun çözümü için de hayati önemdedir.

 

 • Kısa vadede de atılabilecek birçok adım vardır. Seçim barajının düşürülmesi, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, terörle mücadele yasasının kaldırılması, Türkçe dışındaki dillerde siyaset yapılabilmesinin önünün açılması gibi birçok değişiklik çok kısa bir sürede gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilmelidir.

 

 • Sürecin mevcut ilerleyişi bazı kaygılara yol açmaktadır. 1 Mayıs 2013 tarihinde uygulanan orantısız ve gayri-meşru devlet şiddeti de bu kaygıları artırmıştır.  Geldiğimiz aşamada hangi kalıcı demokratikleşme adımlarının da atılacağının konuşulması bir zorunluluktur.

 

 • Kürt sorununun çözümü ile doğrudan bir ilişkisi olmayan başkanlık sistemi tartışmalarının bu sürece dahil edilmesi demokratik mutabakatın önünde tıkayıcı bir unsurdur.

 

 • Türkiye’de barış ile demokrasiyi karşı kaşıya getirmek kimseye yarar sağlamayacaktır.

 

 • Kürt sorununun çözümü için gereken barış dili hiçbir etnik ve inanç grubunu ötekileştirmemelidir.

 

 • Yurtta barış bölgede barışla beraber düşünülmelidir. Türkiye’nin Ortadoğu politikasının emperyal ve mezhepsel saiklerle belirlenmesine son verilmelidir.

 

 • Türkiye’nin bu tarihi fırsattan istifade edebilmesi için ivedilikle kapsamlı demokratikleşme adımlarını atmaya başlaması gerekmektedir.

 

 • Barışın teminatı çoğulcu, özgürlükçü, eşitlikçi demokrasidir.

 

Barış için Özgürlükçü Demokrasi (TAM METİN)

 

Kamuoyunda ‘Barış Süreci’ olarak bilinen görüşmeler Kürt sorununun çözümünün askeri yöntemlerle değil siyasi  yöntemlerle sağlanabileceğinin anlaşılması açısından önemli bir adımdır. Bu süreç Türkiye için hayati bir imkandır. İlan edilen çatışmasızlık  kararı ve silahların bırakılması niyeti Kürt sorununun artık tüm boyutları ile demokratik ve sivil bir şekilde tartışılmasının önünü açmıştır.

 

Sürecin kalıcı barış ve tüm Türkiye için özgürlükçü bir demokrasi sağlayacak şekilde sonlandırılması için sürmekte olan yeni anayasa hazırlama süreci de önemli bir fırsattır. TBMM’de grubu bulunan tüm partiler kapsamlı anayasa önerilerini kısa süre önce açıklamış bulunmaktadırlar. Kürt sorunu açısından bakıldığında Kürt siyasi hareketi anayasal taleplerini ilk defa bu netlikte ve kapsamda ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu husus demokratik bir tartışma ortamı için büyük bir fırsattır.

 

Türkiye’de yaşayan Kürtlerin kendilerini tam anlamıyla eşit yurttaş olarak hissetmelerini sağlayacak ve üzerinde geniş bir uzlaşma sağlanabilecek birçok anayasal adım bulunmaktadır. Farklılıkları koruyan; çoğulculuk, özgürlükçülük ve eşitlik ilkelerine dayanan; etnisite temelli olmayan bir yurttaşlık tanımı ile eşit yurttaşlık anlayışını güçlendiren; Türkiye’de yaşayan her yurttaşın kendi dil ve kültürünü korumasını, geliştirmesini ve gelecek kuşaklara aktarmasını sağlayacak; yurttaşların demokratik süreçlere katılımını artıracak şekilde yerel iktidarları ve karar alma süreçlerini güçlendirecek değişikliklerin yapılması ve geçmişte Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini tüm çıplaklığı ile ortaya koyacak bir geçmişle yüzleşme mekanizmasının kurulması gibi adımların atılması sadece Kürt sorununun değil Türkiye’nin genel demokrasi sorununun çözümü için de hayati önemdedir. Barıştan ve demokrasiden yana olan tüm aktörler demokratik ilkeler temelinde bir anayasal uzlaşı sağlanması için çalışmalıdır.

 

Bu yönde anayasal uzlaşının sağlanmasına kolaylık sağlayacak, yol temizliği niteliğinde kısa vadede de atılabilecek birçok adım vardır. Kısa vadede bu adımlar atılarak sürece olan güvenin artırılması sağlanmalıdır. Seçim barajının düşürülmesi, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, bu mahkemelerin verdikleri tüm kararlara karşı yeniden yargılama süreçlerinin işletilmesi ve yol açtıkları mağduriyetleri giderecek adımların atılması, terörle mücadele yasasının kaldırılması, Siyasal Partiler ve Seçim Kanunlarında gerekli değişikliklerin yapılarak Türkçe dışındaki dillerde siyaset yapılabilmesinin önünün açılması gibi birçok değişiklik hiçbir anayasal değişiklik gerektirmeden çok kısa bir sürede gerçekleştirilebilir ve gerçekleştirilmelidir. Bu adımların hepsi temel hak ve özgürlükleri ilgilendirmektedir. Temel hak ve özgürlükler al-ver konusu yapılamayacak, müzakere malzemesi edilemeyecek hususlardır. Bu adımların atılması süreç açısından güven artırıcı bir işlev görecektir.

 

Bu hedefler ışığında incelenince sürecin mevcut ilerleyişi bazı kaygılara yol açmaktadır. Bu kaygıları dile getirmek ve sürecin bu kaygıları giderecek şekilde güçlendirilmesini sağlamak ise Türkiye’de kalıcı barışın tesis edilmesini isteyen her yurttaş için bir görevdir.

 

Bugüne kadar özellikle hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda hep çatışmasızlığın sağlanmasına yönelik taktik adımlar ön plana çıkarılmaktadır. Geldiğimiz aşamada eş zamanlı olarak hangi kalıcı demokratikleşme adımlarının da atılacağının konuşulması bir zorunluluktur. Türkiye’nin tüm yurttaşları için insan haklarının tam anlamıyla hayata geçirilmesini sağlayacak adımlar atılmadan Türkiye’de kalıcı barışın sağlanması mümkün olmayacaktır.

 

Bu açıdan bakıldığında, 1 Mayıs 2013 tarihinde uygulanan orantısız ve gayri-meşru devlet şiddeti haklı olarak demokratikleşme çabalarına dönük endişeleri artırmıştır. Eğer Türkiye siyasetine şiddet değil barışçıl tartışmalar hakim olacaksa, öncelikle hükümet ve kolluk kuvvetleri bu hedeflere uygun davranmalıdır.

 

Benzer şekilde, Kürt sorununun çözümü ile doğrudan bir ilişkisi olmayan ve geniş toplum kesimlerinde haklı otoriterleşme kaygıları yaratan başkanlık sistemi tartışmalarının bu sürece dahil edilmesi yukarda bahsedilen geniş anayasal uzlaşının sağlanması önünde tıkayıcı bir unsurdur. Yasama ve yargının çok büyük oranda yürütmenin kontrolüne sokulacağı bir değişiklik Türkiye’nin genel demokrasi sorununa ve Kürt sorununun çözümüne yönelik atılacak adımların kalıcılığı konusunda şüphe uyandıracaktır. Şeffaf bir şekilde halkın önünde yapılması gereken anayasal hazırlıkların gizli yürütüldüğü ve bir emrivaki ile halkın önüne sunulacağı izlenimi veren her türlü adım da sürece zarar verecektir. Dolayısıyla anayasaya ilişkin tüm görüşmeler TBMM çatısı altında kurulmuş olan anayasa uzlaşma komisyonunda yürütülmelidir. Kürt sorununun çözümü için atılacak anayasal adımların başkanlık sistemi gibi bağlantısız konularla birleştirilerek tek bir anayasal paket halinde referanduma sunulması ne demokratik etik ile bağdaşacaktır ne de toplumsal barışa hizmet edecektir. Türkiye’de barış ile demokrasiyi karşı kaşıya getirmek kimseye yarar sağlamayacaktır. Bu tarzda getirilen bir anayasa toplumsal kutuplaşmayı artıracak ve anayasanın toplumsal meşruiyetini azaltacaktır. Türkiye’nin ihtiyacı olan yeni kutuplaşmalar değil, kutuplaşmaları azaltacak uzlaşmalardır.

 

Kürt sorununun çözümü için gereken barış dili hiçbir etnik ve inanç grubunu ötekileştirmemelidir. Barış ve demokrasi için gereken yeni, herkesi içine alan gerçek bir çoğulcu, özgürlükçü ve eşitlikçi siyasal anlayıştır. Barış süreci geliştirilirken imtina edilmesi gereken bir diğer eğilim de barışın amacı olarak uluslararası politika hedeflerinin gösterilmesidir. Barış dili içte de dışta da ötekileştirici olmamalıdır. Yurtta barış bölgede barışla beraber düşünülmelidir. Türkiye’nin Ortadoğu politikasının emperyal ve mezhepsel saiklerle belirlenmesine son verilmelidir.

 

Sonuç olarak, Türkiye’nin önünde açılan tarihi fırsattan istifade edebilmesi için ivedilikle kapsamlı demokratikleşme adımlarını atmaya başlaması gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz tarihi çatışmasızlık ortamının kalıcı barışa evrilmesi için bizlere gereken daha fazla demokrasidir. Barış sürecinde demokrasiyi zedeleyecek girişimler yürütülmesi tarihi bir hata olacaktır. Çatışmasızlık ortamı Türkiye’de demokrasi mücadelesi verenleri zayıflatan değil güçlendiren bir adım olmuştur. Bu ortam sürdürülebilir hale dönüştürülmelidir. Silahların konuşmadığı bir ortamda demokrasi tartışmaları çok daha anlamlı ve kapsamlı bir şekilde yapılabilecektir; böylece her geçen gün yeni yurttaşların demokrasi isteyenlerin saflarına katılması sağlanabilecektir.

 

Barışın teminatı çoğulcu, özgürlükçü, eşitlikçi demokrasidir.

 

Barış İçin Özgürlükçü Demokrasi İmzacılar Listesi

 

 

 1. 1.     Ahmet İsvan
İstanbul Eski Belediye Başkanı
 1. 2.     Ahmet Saymadi
Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi
 1. 3.      Ahmet Şık
Gazeteci, Birgün Gazetesi
 1. 4.      Ahmet Tonak
Akademisyen, Bilgi Üniversitesi
 1. 5.      Akın Birdal
BDP Eski Milletvekili
 1. 6.      Alaattin Yüksel
Milletvekili, CHP
 1. 7.      Alaz Erdost
Mali Müşavir, Faili Meçhul Yakını
 1. 8.      Altan Ertürk
TÜSES Başkanı
 1. 9.      Aydın Cıngı
SODEV Eski Başkanı
10. Aykan Erdemir Milletvekili, CHP
11. Ayşe Buğra Akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi
12. Ayşe Danişoğlu Milletvekili, CHP
13. Ayşenur Arslan Gazeteci, Yurt Gazetesi
14. Bağış Erten Gazeteci, Radikal
15. Barış Antik İç Mimar, CHP Eski İstanbul İl Gençlik Kol. Bşk.
16. Beyza Üstün Akademisyen, Yıldız Teknik Üniversitesi
17. Binnaz Toprak Milletvekili, CHP
18. Birol Namoğlu Sanatçı
19. Burak Çelik Hukukçu, Galatasaray Üniversitesi
20. Burhan Şenatalar Akademisyen, CHP PM Üyesi
21. Bülent Tekiner Web Tasarımcısı
22. Büşra Ersanlı Akademisyen, Marmara Üniversitesi
23. Can Dündar Gazeteci, Milliyet
24. Can Öz Yayıncı, Can Yayınları
25. Canan Kaftancıoğlu Tıp Doktoru, CHP İstanbul İl Bşk. Yrd.
26. Çayan Demirel Yönetmen
27. Celal Beşiktepe Mühendis, TMMOB
28. Ceren Akçabay Hukukçu, Marmara Üniversitesi
29. Cüneyt Cebenoyan Gazeteci, Sinema Eleştirmeni, Birgün Gazetesi
30. Doğan Demir Alevi Kültür Merkezleri Genel Başkanı
31. Doğu Yücel Yazar
32. Ece Temelkuran Gazeteci-Yazar, Birgün Gazetesi
33. Elif Ilgaz Gazeteci
34. Emre Cingöz Oyuncu
35. Ercan Geçmez İktisatçı,Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gen. Başkanı
36. Ercan Karakaş CHP PM Üyesi
37. Erdoğan Aydın Yazar
38. Eren Aysan Dramaturg
39. Erol Kızılelma SODEV Başkanı
40. Ertuğrul Mavioğlu Gazeteci, Birgün Gazetesi
41. Eşber Yağmurdereli Avukat-Yazar
42. Faruk Özsu  Yargıç, Demokrat Yargı Der. Yön. Kur. Üyesi
43. Fikri Sağlar CHP PM Üyesi
44. Filiz Ali Sanatçı, Faili Meçhul Yakını
45. Gülşah Kurt Hukukçu, Galatasaray Üniversitesi
46. Gülseren Onanç İş Kadını, CHP PM Üyesi
47. Güneş Duru Sanatçı
48. Hakan Altınay Araştırmacı, Brookings Inst.
49. Hamit Çağlar Öztük Yazar
50. Harun Tekin Sanatçı
51. Hilmi Hacaloğlu Gazeteci, SkyTürk
52. Hosrof Dink  Yayıncı
53. Hülya Gülbahar Avukat, Kadın Hakları Aktivisti
54. Hülya Güven Milletvekili, CHP
55. Hüseyin Aygün Milletvekili, CHP
56. Hüseyin Karabey Yönetmen
57. Hüseyin Ocak Cumartesi Anneleri, Kayıp Yakını
58. İbrahim Kaboğlu Hukukçu, Marmara Üniversitesi
59. İlhan Cihaner Milletvekili, CHP
60. İrfan Aktan Gazeteci, Express Dergisi
61. İrfan İnanç Yıldız CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı
62. Kadir Gökmen Öğüt Milletvekili, CHP
63. Koray Çalışkan Akademisyen – Köşe Yazarı, Radikal
64. Leyla Erbil Yazar
65. Maside Ocak Cumartesi Anneleri, Kayıp Yakını
66. Mehmet Emin Aktar Avukat, Diyarbakır Barosu Eski Başkanı
67. Mehmet Karlı Hukukçu, Galatasaray Üniversitesi
68. Mehmet Tarhan LGBT Aktivisti
69. Mehmet Ural TÜSES Eski Başkanı
70. Melda Onur Milletvekili, CHP
71. Mert Fırat Oyuncu
72. Meryem Göktepe Kamu Çalışanı, Faili Meçhul Yakını
73. Mihail Vasiliadis Gazeteci, Apoyevmatini
74. Mithat Bülent Özmen TÜSES Yönetim Kurulu Üyesi
75. Müjde Ar Sanatçı
76. Murat Sabuncu Gazeteci, SkyTürk/T24
77. Mustafa Kemal Öztürk Sanatçı
78. Mustafa Moroğlu Milletvekili, CHP
79. Mustafa Sönmez Yazar, Birgün Gazetesi
80. Naki Kaftancıoğlu Tıp Doktoru
81. Neşe Özgen Akademisyen, Mimar Sinan Üniversitesi
82. Nurettin Demir Milletvekili, CHP
83. Orhan Gazi Ertekin Yargıç, Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı
84. Osman Akınhay Çevirmen, Agora Yayınları
85. Osman Kavala  Sivil Toplum Aktivisti
86. Oya Ersoy Halkevleri Genel Başkanı
87. Özcan Alper  Yönetmen
88. Özge Mumcu Araştırmacı-Yazar, T24
89. Özgür Mumcu Akademisyen-Köşe Yazarı, Radikal
90. Pınar Kür Yazar
91. Pınar Öğünç Gazeteci, Radikal
92. Ramize Erer Karikatürist
93. Remzi Altunpolat Kaos GL
94. Rıza Kocaoğlu Oyuncu
95. Rıza Türmen Milletvekili, CHP
96. Şahika Yüksel Akademisyen, İstanbul Üniversitesi
97. Şebnem Korur Fincancı Tıp Doktoru, TİHV
98. Sedat Yurtdaş Avukat, DEP Eski Milletvekili
99. Selahattin Özel Alevi Bektaşi Fed. Genel Başkanı
 1. 100.                    Sena Kaleli
Milletvekili, CHP
 1. 101.   Seren Yüce
 Yönetmen
 1. 102.   Şevval Sam
Sanatçı
 1. 103.   Şeyhmus Diken
Yazar, PEN Diyarbakır Temsilcisi
 1. 104.   Sezgin Tanrıkulu
CHP Milletvekili ve MYK Üyesi
 1. 105.   Sinan Birdal
Akademisyen, Işık Üniversitesi
 1. 106.   Tarık Ziya Ekinci
Türkiye İşçi Partisi Eski Milletvekili
 1. 107.  Tuncay Akgün
Karikatürist -Leman Dergisi Kurucusu
 1. 108.  Tuncay Yılmaz
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
 1. 109.  Vedat Yıldırım
Sanatçı, Kardeş Türkler
 1. 110.  Veli Ağbaba
Milletvekili, CHP
 1. 111.  Yetvark Dink
Yayıncı
 1. 112.  Yıldırım Şentürk
Akademisyen ,Mimar Sinan Üniversitesi
 1. 113.  Zeynep Altıok
CHP İstanbul İl Bşk. Yrd.
 1. 114.  Zeynep Kıvılcım
Akademisyen, İstanbul Üniversitesi

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s